Tietovarasto

Tietovarasto on yhteinen, turvallinen koti kaikelle datallesi.

Yhdistä kaikkien tärkeiden tietojärjestelmiesi data yhteen paikkaan, josta se on helposti käytettävissä ja käsiteltävissä. Tietovaraston (data warehouse) avulla liiketoiminnan analytiikka, ennustaminen ja suunnittelu helpottuvat ja tehostuvat.

Meiltä hankkimasi connectorin kanssa saat tietovaraston käyttöösi automaattisesti. Yli 300 valmiin connectorin valikoima takaa että pystymme tuomaan tietovarastoosi kaiken tarvitsemasi datan yrityksesi eri järjestelmistä.

QuickBI tietovarasto
Tietovarasto datalle

Ketterää BI-raportointia ja data-analytiikkaa

Kun yhdistät kaiken datasi tietovarastoon, pystyt automatisoimaan raportointiprosessiesi osia ja saat käyttöösi erinomaisen työkalun tietojen testaamiseen sekä uusien tietomallien ja analyysien luomiseen ja nopeaan todentamiseen.

Tietovarasto

Keskitetty data on helppo hyödyntää

Voit yhdistää kaikki raportteihisi ja analytiikkaasi tarvittavat tietolähteet tietovarastoon helposti ja nopeasti. Tiedot on muotoiltu siten, että niitä on helppo käyttää valitsemissasi BI-työkaluissa, ja järjestelmäintegraatiot määritetään niin että kaikki päivittyy automaattisesti.

BI-työkalut

Paljon enemmän kuin pelkkä tietovarasto

Tietovarasto on olennainen osa nopeaa, luotettavaa ja monipuolista raportointia. QuickBI tarjoaa yrityksellesi ELT-prosessilla toimivan, tehokkaan tietovaraston, jossa data liikkuu saumattomasti ja turvallisesti lähdejärjestelmistä tietovarastoon ja edelleen valitsemaasi BI-työkaluun.

Tietovaraston käyttöönotto ja ylläpito

Ostaessasi connectorit QuickBI:ltä, saat automaattisesti käyttöösi myös Googlen BigQuery-tietovaraston. Sen ylläpito kuuluu palvelukokonaisuuteemme.

Googlen pilvipalveluihin lukeutuva BigQuery on hyvin skaalautuva tietovarasto erilaisten ja eri kokoisten yritysten käyttöön. Se ei ole liian järeä työkalu suhteellisen pienienkään datamäärien hyödyntämiseen, mutta toimii hyvin myös huomattavan suurilla datamassoilla.

BigQuery on skaalautuva ja kustannustehokas ratkaisu myös hinnoittelultaan, sillä se pohjautuu tuotteen ja palveluiden käyttöön. Hinta määräytyy analytiikkaprosessien määrän ja tarvittavan tallennustilan mukaan.

BigQuery toimii raportoinnin ja koneoppimismallien pohjana erinomaisesti. Tietovaraston data on käsiteltävissä ja analysoitavissa halutulla BI-työkalulla. Googlen tarjoamana palveluna BigQuery on hyvä vaihtoehto, kun yritys haluaa pilvidataansa säilytettävän Euroopan rajojen sisäpuolella.

Mikä on tietovarasto?

Tietovarasto (engl. data warehouse, DW) on tietojärjestelmä, johon voidaan kerätä ja tallentaa suuria määriä eri tyyppisiä tietoja organisaation tarpeita varten. Tietovarasto koostuu yleensä tietokannoista, joihin data on tallennettu tietyn datamallin mukaisesti. Dataa järjestellään ja käsitellään siten, että sitä voidaan helposti ja tehokkaasti käyttää liiketoiminnan seuraamiseen ja analysointiin.

Tietovarastossa voidaan yhdistää dataa useammasta yrityksen eri lähdejärjestelmästä, mikä mahdollistaa monimutkaisempien analyysien tekemisen ja esimerkiksi trendien havaitsemisen. Tietovarasto tarjoaa käyttäjille yhdenmukaisen, kattavan ja ajantasaisen näkymän yrityksen dataan. Se saadaan tehokkaasti hyödynnettyä käyttämällä erilaisia raportointiohjelmia ja BI-työkaluja.

Tietovaraston hyötyjä

Tietovaraston hyödyt

Tietovarasto mahdollistaa datan yhdenmukaisen tallennuksen ja käsittelyn, joten data on läpinäkyvää, jäljitettävää ja validia.

Tietovarastoon tallennettu data on valmiiksi optimoitu raportointia ja analysointia varten.

Eri järjestelmistä kerätyt tiedot tarjoavat mahdollisuuden analysoida liiketoimintaa kokonaisvaltaisemmin, pureutua ongelmakohtiin ja tehdä parempia ennusteita tulevaisuudesta.

Uusia näkökulmia pystytään kokeilemaan helpommin ja uusia raportteja luomaan ketterämmin.

Eri käyttäjille ja käyttäjäryhmille voidaan luoda raportteja, jotka kokoavat kaikki heidän tarvitsemansa tiedot eri järjestelmistä.

Tietovaraston avulla yritys saa paremman kokonaiskuvan liiketoiminnastaan, mikä auttaa tekemään parempia päätöksiä.

Tietovaraston käyttö vähentää datan käsittelyyn ja hallintaan liittyviä kustannuksia, koska tiedot ovat keskitetysti saatavissa yhdestä paikasta eikä aikaa mene hajanaisten tietojen keräämiseen useista eri lähteistä.

Tietovarasto pilvessä

Pilvitietovaraston etuja

Pilvessä sijaitsevaa tietovarastoa voidaan laajentaa, sen suorituskykyä parantaa ja rakennetta muuttaa ketterämmin kuin perinteisen on-premise palvelimen.

Kokonaiskäyttökustannukset ovat pilvitietovarastoa käytettäessä yleensä pienemmät, sillä yritys maksaa vain kulloinkin tarvitsemistaan resursseista.

Pilvitietovarasto saadaan nopeasti käyttöön, koska aikaa ei kulu infrastruktuurin pystyttämiseen.

Pilvitietovarastoon voidaan integroida uusimpia teknologioita, esimerkiksi koneoppimista, mikä helpottaa ja tehostaa sen käyttöä. In-memory-tekniikkaa käyttävät pilvitietovarastot voivat tarjota äärimmäisen nopeita tietojenkäsittelynopeuksia.

Pilvitietovarastot tarjoavat analyysien tekemiseen monipuolisia työkaluja ja toimintoja. Uusien sovelluksien ja tietolähteiden käyttöönotto on helpompaa.

Palveluntarjoaja pitää huolen pilvitietovaraston ylläpidosta, päivityksistä ja mahdollisten vikojen korjaamisesta.

Pilvitietovarastojen palveluntarjoajat noudattavat tiukkoja, ajantasaisia tietoturvakäytäntöjä. He myös huolehtivat tietoliikenteen salaamisesta sekä tietojen hajauttamisesta ja varmuuskopioinnista, jolla minimoidaan tietojen menettämisen riski.

Miksi data kannattaa yhdistää tietovarastossa?

Olethan jo vakuuttunut siitä, että tietovarasto on ylivoimaisesti toimivin tapa datan hallintaan? Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää.

Tietovarastoinnin kokonaisuus

Tietovaraston arkkitehtuuri

Operatiivinen kerros, joka sisältää organisaation lähdejärjestelmistä tulevaa raakadataa. Tämän kerroksen data on tallennettu sellaisenaan ilman muutoksia.

Transformaatiokerros, jossa data puhdistetaan, muunnetaan ja yhdistetään muiden lähdejärjestelmien datan kanssa. Tämä kerros sisältää myös metadataa, joka auttaa ymmärtämään datan rakennetta ja merkitystä.

Analyysikerros, jossa data on järjestetty helposti ymmärrettävään muotoon käyttäjien tarpeiden mukaan. Tämä kerros sisältää erilaisia työkaluja, joilla käyttäjät voivat tarkastella ja analysoida tietoja.

Tietovarastoinnin parhaat käytännöt

Tietovarastointiin liittyviä termejä

Big data

Big datalla tarkoitetaan erittäin suuria, monimuotoisia ja nopeasti kasvavia tietomääriä, joita ei voida käsitellä perinteisillä menetelmillä. Aineisto voi olla strukturoitua tai strukturoimatonta dataa; laskentataulukoita, kuvia, ääntä, tekstiä tai mitä tahansa muita tiedostoja. Big Datasta saatavaa informaatiota voidaan käyttää esimerkiksi ennustamiseen, asiakaskäyttäytymisen analysointiin, liiketoiminnan optimointiin ja tutkimustyöhön.

Datamalli

Datamallissa (engl. data model) määritellään tietovaraston rakenne ja sisältö eli tietovarastoon tallennettavat tiedot ja niiden suhteet toisiinsa. Datamallin avulla varmistetaan, että tietovaraston tiedot ovat yhdenmukaisia, jotta niitä voidaan käyttää oikein ja tehokkaasti raportointiin ja analytiikkaan.

Tietokanta

Tietokanta (engl. database) on tietojen järjestelmällistä tallennusta ja hallintaa varten suunniteltu tietorakenne. Kun tietovarastoon tyypillisesti integroidaan dataa useasta eri lähdejärjestelmästä, tietokantaan tallennetaan yleensä vain yhden tietyn osa-alueen dataa. Tietokanta sijaitsee palvelimella, joka toimii tallennustilana ja mahdollistaa tietokannan tietojen käyttämisen ja hallinnan usealle eri käyttäjälle. Yleisesti käytettyjä tietokantapalvelimia ovat mm. Microsoft SQL Server, Oracle Database, MySQL ja PostgreSQL.

Tietoallas

Tietoallas (engl. data lake) on tietovarastoa laajempi ja monipuolisempi käsite, ja se voi sisältää esimerkiksi tietovarastoja, pilvitallennusratkaisuja, Big Data -järjestelmiä, NoSQL-tietokantoja jne. Siinä missä tietovarastoon yleensä tallennetaan lähinnä rakenne- ja transaktiotietoja liiketoimintajärjestelmistä, tietoaltaaseen tallennetaan usein monesta eri lähteistä tulevaa monimuotoista dataa, jonka tiedostomuoto ei ole suoraan sidottu tietokantaan. Tietoaltaan tarkoituksena on tarjota käyttäjille laajempi valikoima tietolähteitä, joihin voidaan käyttää useita analytiikkatyökaluja, kun taas tietovarasto on yleensä suunniteltu tietylle käyttäjäryhmälle tietynlaisia analyysejä varten. Tietoallas tarjoaa joustavan tavan käsitellä dataa reaaliajassa.

Datamartti

Datamartit (engl. data marts) ovat pienempiä tietovarastokantoja, tietovaraston osia, jotka on suunniteltu palvelemaan tiettyä liiketoiminta-aluetta tai yksikköä (esimerkiksi tuotanto, markkinointi tai myynti). Datamarttien avulla voidaan tietovaraston käyttäjille tarjota räätälöityjä ja helposti ymmärrettäviä raportteja ja näkymiä. Datamarteilla voidaan vähentää tietovaraston kuormitusta ja nopeuttaa käyttäjien pääsyä tietoon.

Sandbox

Sandbox eli hiekkalaatikko on testi- tai kehitysympäristö, jossa käyttäjät voivat kokeilla ja käsitellä tietovaraston dataa ilman vaikutusta tuotantoympäristöön. Sandboxissa voidaan kokeilla uusia tietojärjestelmiä, raportteja, visualisointeja tai muita analytiikkatyökaluja ennen niiden julkaisemista tuotantokäyttöön. Sandbox auttaa vähentämään riskejä ja virheitä, jotka saattaisivat aiheuttaa häiriöitä tuotantoympäristössä, kun uusia järjestelmiä tai prosesseja otetaan käyttöön.