Raportointi

Raportointi ja tärkeiden tunnuslukujen seuraaminen on minkä tahansa yrityksen elinehto. Tulevaisuuteen ei voida vaikuttaa, ellei olla kartalla nykytilanteesta, menneisyydestä, muutoksista ja kehityssuunnista. Raportit tuovat nämä näkyville, ja niiden avulla voidaan pureutua asioiden välisiin yhteyksiin ja mukauttaa toimintaa.

Raportit ja KPI:t ovat arvioinnin, ennustamisen ja päätöksenteon pohja kaikilla liiketoiminnan alueilla. Mitkä KPI:t ovat tärkeitä, riippuu osittain yritystoiminnan luonteesta. Tältä sivulta löydät kattavan kokoelman esimerkkejä eri tiimien ja osastojen yleisimmin käyttämistä raporteista.

QuickBI konsultoi kaikissa raportointiin liittyvissä asioissa Excel-työstämisestä BI-työkalujen käyttöön, API-rajapintojen hyödyntämiseen, integraatioiden rakentamiseen ja spesifien yritys- ja toimialakohtaisten raporttien luomiseen. Autamme yrityksiä saamaan raporteistaan juuri ne tiedot, joita tarvitaan parempien päätösten tekoon, suorituskyvyn ymmärtämiseen ja kasvun realisoimiseen.

Taloushallinto

 • Bruttokate ja bruttokateprosentti
 • Liikevoitto (EBIT) ja liikevoittoprosentti
 • Nettovoitto ja -marginaali
 • Käyttökustannussuhde
 • Käyttöpääoma
 • Current Ratio (käyttöpääomasuhde)
 • Quick Ratio (maksuvalmiussuhde/happotesti)
 • Debt-To-Equity Ratio (velkaantumisaste)
 • Pääoman tuottoaste (ROA)
 • Käyttöpääomasykli (CCC)
 • Burn rate
 • Myyntisaamiset
 • Myyntisaamisten kiertoaika
 • Ostovelkojen kiertoaika
 • Budjettivaihtelu
 • Tuloslaskelma
 • MRR (kuukausittain toistuva myynti)
 • Laskujen keskimääräinen maksuaika
 • Asiakaspoistuma
 • Kassavirtaennuste
 • Asiakkaan elinkaariarvo
 • Palvelu/toimisto/materiaalimaksujen laskutus
 • Varastoon sidottu pääoma
 • Logistiikkaketjuun sidottu pääoma
 • Ostot eri toimittajilta
 • Toimintolaskenta
 • Käytössä olevien laitteiden takuut
 • Käytettävän energian hinta
 • Energiakustannus / valmistettu tuote
 • Laitteiden huoltokustannukset
 • Kapasiteetin käyttö (esim. tila tai laite)
 • Myyntiaste
 • Laskutusaste
 • Tuntilaskutus
 • Liikevaihto per työntekijä
 • Keskimäär. liikevaihto per asiakas
 • Liikevaihdon churn
 • Payroll headcount ratio
 • Kilometrikorvaukset per työntekijä
 • Markkinaosuus

Johtaminen

 • Tuote- tai palvelukohtainen myynti
 • Tuotekannattavuus
 • Annetut alennukset
 • Myynti per FTE (kokoaikaekvivalentti)
 • Myyntitavoitteiden saavuttaminen
 • Keskimääräinen myynti per asiakas
 • Asiakkaan hankintahinta
 • Asiakkuuden elinkaariarvo
 • Asiakastyytyväisyyspisteet
 • Työntekijöiden tyytyväisyys
 • Hinnoittelu oma vs kilpailijat
 • Käyttökate
 • Myyntikate
 • Oman pääoman tuottoaste (ROE)
 • Koko pääoman tuottoaste (ROA)
 • Käyttöpääoma
 • Current Ratio (käyttöpääomasuhde)
 • Quick Ratio (maksuvalmiussuhde/happotesti)
 • Debt-To-Equity Ratio (velkaantumisaste)
 • Budjettivaihtelu

Operatiivinen

 • Toimitusaika tilauksesta (OFCT)
 • Asennusten läpimenoaika
 • Ajallaan toimitettujen tilausten % (DIFOT/OTIF)
 • Materiaalin vs työn osuus
 • Kehitetyt prosessit ja menettelytavat
 • Aikatauluvaihtelut
 • Materiaalikulut
 • Käyttökatteet
 • Kassavirta
 • Uudelleentyöstöaste
 • Bugit softwaressa
 • Asiakasvalitukset
 • Asiakkuuden elinkaariarvo
 • Työvoiman käyttö
 • Työntekijöiden vaihtuvuus
 • Työntekijöiden poissaoloprosentti
 • Työntekijöiden koulutukset ja kurssit
 • Ulkoistettujen toimintojen ROI

Myynti

 • Uudet inbound-liidit
 • Vasteaika inbound-liideihin
 • Liidien konversioprosentti
 • Myyntiputken kokonaisarvo
 • Myyntitavoiteprosentti
 • Liidistä myyntimahdollisuudeksi %
 • Myyntimahdollisuudesta tilaukseksi %
 • Tilauksen keskimääräinen arvo
 • Keskimääräinen myyntisyklin kesto
 • Myynnin muutos (kuukausittain/kvartaaleittain)
 • Ostoskorin arvo
 • Ostojen määrä / asiakas
 • Ostoskorin hylkäykset
 • Lisämyynti (takuut, lisäpalvelut ym.)
 • Lisämyyntiprosentti
 • Ristiinmyyntiprosentti
 • Myynti sijainnin mukaan
 • Myyntifunneli
 • Myynnin aktiviteetit
 • Outbound-puhelut

Markkinointi

 • Mainonnan tuotto (Return on ad spend, ROAS)
 • Kampanjan ROI (kanavittain)
 • Markkinointikelpoiset liidit (MQL)
 • Myyntikelpoiset liidit (SQL)
 • Liidin hankintahinta (Cost Per Lead, CPL)
 • Liidien hankintakanavat
 • Uudet asiakkaat
 • Konversion hinta
 • Konversioprosentit (eri tavoitteille)
 • Keskimääräinen tilauksen arvo
 • Kokonaismyynti
 • Tuote-/palvelukohtainen myynti
 • Lisämyyntiprosentti
 • Asiakkuuden hankintahinta (CAC)
 • Asiakkuuden elinkaariarvo (CLV)
 • Suositteluindeksi (Net Promoter Score, NPS)
 • Asiakastyytyväisyyspisteet
 • Markkinointifunneli
 • Orgaaninen liikenne ja liidit
 • Verkkosivujen vierailijat
 • Verkkosivujen liikenteen lähteet
 • Mobiili vs Desktop nettisivuilla
 • Orgaanisen näkyvyyden ranking
 • Some-kanavien seuraajamäärät
 • Influencer-markkinoinnin reach
 • Uutiskirjeen tilaajat

Verkkokauppa

 • Konversioprosentti (konversioaste)
 • Kokonaismyynti
 • Kävijämäärä ja istunnot
 • Istunnon keskimääräinen pituus
 • Liikenteen lähteet
 • Keskimääräinen tilauksen arvo
 • Uudet asiakkaat
 • Asiakaspysyvyysaste (Customer retention rate, CRR)
 • Ostoskorin hylkäykset
 • Laskeutumissivujen statistiikka
 • Kanavakohtainen mainonnan tuotto (Return on ad spend, ROAS)
 • Asiakkuuden hankintahinta (CAC)
 • Välitön poistumisprosentti
 • Asiakkuuden elinkaariarvo (CLV)
 • Asiakkaiden laite- ja selaintyyppi
 • Asiakkaiden maantieteellinen sijainti
 • Tuottavimmat asiakasryhmät
 • Mainoskampanjoiden tehokkuus
 • Alennusmyynnin tehokkuus
 • Suositteluindeksi (Net Promoter Score, NPS)
 • Parhaiten konvertoivat sivut
 • Reklamaatiot
 • Uutiskirjeen tilaajat
 • Ostopolku
 • Ostotiheys
 • Sivuston sisäiset haut
 • Orgaanisen näkyvyyden ranking
 • Istunnon hinta ja tuotto
 • Keskimääräinen myyntikate

Some

 • Social Share of Voice (SSoV)
 • Tavoittavuus/kattavuus
 • Näyttökerrat yhteensä
 • Seuraajat tai tilaajat
 • Seuraajien tai tilaajien kasvunopeus
 • Jakamisprosentti
 • Interest Rate (tykkäykset ym.)
 • Response Rate (kommentit ym.)
 • Avainpostausten tavoittavuus
 • Hashtagien tavoittavuus
 • Linkkien klikkaukset
 • Sivuston liikenne somesta (kanavittain)
 • Some-kanavien kautta tulleet konversiot
 • Somen kautta tulleiden konversioprosentti
 • Myynti yhteensä / somen kautta tulleet
 • Some-kampanjan ROI

Asiakaspalvelu

 • Tapahtumamäärä (tapahtumatyypeittäin)
 • Aktiivisimmat tukihenkilöt
 • Hinta per keskustelu
 • Asiakastyytyväisyyspisteet (CSAT)
 • Nettosuositteluindeksi (NPS)
 • Positiiviset asiakasarvostelut
 • Google-arvostelut
 • Customer Effort Score (CES)
 • Asiakkaiden säilyttämisprosentti
 • Asiakastukikustannusten suhde liikevaihtoon
 • Knowledge Base -artikkelien määrä
 • Palvelutasoseuranta (SLA)
 • Takuupalautukset
 • First Response Time (FRT)
 • Keskimääräinen vasteaika
 • Keskimääräinen ratkaisuaika
 • Ratkaistu ensimmäisellä yhteydenotolla (FCR)
 • Vastaamattomat vs vastatut puhelut
 • Vastausaika
 • Puheluiden kesto
 • Odotusaika
 • Jonotusaika
 • Pisimmät puhelut
 • Vastausprosentti
 • Puheluihin vastaaminen tavoiteajassa
 • Tavoitettavuusaste

Palvelutuotanto

 • Asiakkuuksien demografia – iän/koon/toimialan mukaan
 • Asiakkuuksien demografia – maantieteellinen sijainti
 • Tikettijärjestelmän seuranta
 • Asiakaspito: takaisinkutsu (recall)
 • Asiakasviestien konversiot
 • Myynti ja resursointi viikonpäivittäin ja kellonajoittain

Projektinhallinta

 • Aikataulussa valmistuneet %
 • Välitavoitteiden saavuttaminen aikataulussa %
 • Arvioitu projektin valmistumisaika
 • Aikataulumuutosten määrä
 • Suunnitellut vs toteutuneet tunnit
 • Resurssien käyttöprosentti
 • Budjetoidun vertailu toteumaan
 • Budjetin iterointimäärä
 • Planned Value (PV)
 • Actual Cost (AC)
 • Laskutettavan työn osuus
 • Projekteihin käytetty aika
 • Projektin ROI
 • Virheet
 • Reklamaatiot
 • Muutospyynnöt

HR

 • Työvoimakustannukset per FTE
 • Työvoimakustannusten suhde liikevaihtoon
 • Myynti per FTE (kokoaikaekvivalentti)
 • Human Capital ROI (HCROI)
 • Koko-/osa-aikaisten jakauma
 • Työntekijöiden demografia/diversiteetti
 • Esimiesten laatuindeksi
 • Työntekijöiden tyytyväisyys
 • Työsuhteiden pituus
 • Ylennysprosentti
 • Henkilöstön tuntikirjaukset
 • Ylitöiden määrä
 • Sairauslomat
 • Poissaoloprosentti
 • Henkilöstön vaihtuvuus
 • Vapaaehtoinen vaihtuvuus
 • Avointen paikkojen suhde kokonaismäärään
 • Successor gap rate
 • Sisäinen liikkuvuus
 • Irtisanoutumis-/eläköitymisprosentti
 • Eläköitymisennuste
 • Ulkoisen rekrytoinnin prosentti
 • Ulkoistamisen ROI
 • Rekrytointikulut uutta työntekijää kohti
 • Rekrytointikanavan mittarit
 • Työntekijöiden koulutukset ja kurssit
 • Koulutusten ROI
 • HR toiminnalliset kustannukset /työntekijä

SaaS

 • Vuosi/kuukausilaskutus (ARR/MRR)
 • ARR/MRR kasvuprosentti
 • Asiakaspoistuma (churn)
 • Toistuvan liikevaihdon poistuma (MRR churn)
 • Asiakkuuden elinkaariarvo (CLV)
 • Asiakkuuden hankintahinta (CAC)
 • CAC takaisinmaksuaika
 • CLV:CAC -suhdeluku
 • Customer Health Score
 • Myyntisyklin keskimääräinen kesto
 • Aktiivisten käyttäjien määrä (per pv/vko/kk)
 • Keskimääräinen tulo per asiakkuus (ARPA)
 • Markkinointikelpoiset liidit (MQL)
 • Myyntikelpoiset liidit (SQL)
 • Liidien konversioprosentti
 • Asiakastyytyväisyyspisteet (CSAT)
 • Nettosuositteluindeksi (NPS)
 • Customer Effort Score (CES)

IT

 • Tukipyyntöjen kokonaismäärä
 • Avoimien tukipyyntöjen määrä
 • Tukipyyntöjen ratkaisuaika
 • Uudelleen avatut tukipyynnöt
 • IT-tukityöntekijät loppukäyttäjiä kohti
 • Projektien määrä
 • Budjetissa olevat projektit
 • Käyttöaste
 • Keskimääräinen vikaantumisväli (MTBF)
 • Keskimääräinen korjausaika
 • Server Downtime
 • Security Related Downtime
 • Kriittiset bugit
 • IT-kustannukset suhteessa liikevaihtoon

Helpompaa ja monipuolisempaa raportointia!

QuickBI:n palvelun avulla yhdistät kaikki tarvitsemasi datalähteet tietovarastoon ja BI-työkaluusi. Sujuvampi raportointi vapauttaa aikaa tietojen analysoimiselle ja tiedolla johtamiselle. Kokeile ilmaiseksi!

Kysymyksiä raportointi-asioista?

Jos sinulla on integraatioihin, tietovarastointiin tai raportointiin ja sen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä, voit myös ottaa suoraan meihin yhteyttä puhelimitse tai lomakkeen kautta.