Miksi yrityksen kannattaisi ostaa connectorit palveluna?

Nykypäivän datavetoisessa maailmassa kaikenkokoiset yritykset ovat vahvasti riippuvaisia datasta, ainakin jos mielivät tehdä oikeita päätöksiä pysyäkseen kilpailukykyisinä ja kehittääkseen liiketoimintaansa. Ratkaiseva rooli datan tehokkaassa hyödyntämisessä on tietojen integroinnilla eli sillä prosessilla, jossa eri lähteistä peräisin olevat tiedot yhdistetään yhdeksi yhtenäiseksi näkymäksi. Tietojen integroimisessa käytetään connectoreita, jotka mahdollistavat saumattoman tiedonkulun eri järjestelmien ja sovellusten välillä. Tässä blogikirjoituksessa tarkastellaan, miksi yritysten kannattaisi ostaa connectorit palveluna. Listasimme tämän vaihtoehdon monia selkeitä hyötyjä.

Connectorit palveluna

1. Resurssit voidaan keskittää omaan ydinosaamiseen

Ostaessaan integraatiot palveluna, yritys voi jättää connectorien monimutkaisen rakentamisen ja ylläpidon ulkopuolisille asiantuntijoille, mikä vapauttaa arvokasta aikaa ja resursseja. Yrityksen on paljon järkevämpää keskittyä omaan bisnekseensä ja ydinosaamiseensa, esimerkiksi tuotekehitykseen, markkinointiin ja asiakaspalveluun, sen sijaan että aikaa, hermoja ja rahaa palaa konstikkaiden integraatioiden kanssa pähkäillessä. Myös suuremmassa yrityksessä oman IT-henkilöstön ja analyytikkojen aika ja panos on tuottoisampaa keskittää esimerkiksi uusien tietomallien, raporttien, analyysien, työkalujen ja sovellusten kehittämiseen ja testaamiseen – ja vaikkapa datanlukutaidon kouluttamiseen johdolle ja muille työntekijöille.

QuickBI:n ydinosaamista on nimenomaan integraatioiden rakentaminen ja ylläpitäminen. Päivittäisen tekemisen tuoman vahvan kokemuksen pohjalta QuickBI pystyy toteuttamaan integraatiot helpommin, nopeammin ja laadukkaammin verrattuna kertaluonteisen työn suorittajaan.

2. Uuden tietolähteen data nopeammin käyttöön

Räätälöidyn integraation rakentaminen voi olla pitkä prosessi, joka kestää yleensä kuukausia. On käytävä läpi API-dokumentaatioita, perustettava infrastruktuuri, luoda hallintamekanismit ja varmistettava, että kaikki toimii tarkoitetulla tavalla. Jokaisen uuden datalähteen integroimisen, testaamisen ja käyttöönoton myötä ongelma kertautuu, samalla kun kokonaisuudesta tulee yhä laajempi ja monimutkaisempi. Kun connectorit on ostettu palveluna, uusi tietolähde saadaan integroitua käyttöön huomattavasti nopeammin. Joillakin aloilla on hyvinkin kriittistä, että yritys pääsee yllättäenkin muuttuvissa tilanteissa nopeasti tekemään valistuneita päätöksiä kattavan ja relevantin datan pohjalta.

QuickBI:n satojen valmiiden connectorien ansiosta yritys voi saada haluamansa datan käyttöön parhaimmillaan jopa saman päivän aikana ja tulevat datahaut voidaan automatisoida tapahtumaan halutulla frekvenssillä.

3. Kustannussäästöt

Kustomoitujen connectorien rakentaminen vaatii usein huomattavia investointeja – eikä tilannetta paranna että suuret IT-projektit vielä järjestään ylittävät budjetin kymmenillä prosenteilla. Myös ylläpito tulee usein kalliiksi, sillä se vaatii yrityksiltä investointeja erikoisosaamiseen, jatkokehitykseen ja jatkuvaan huoltoon ja ylläpitoon.

Hyödyntämällä connectoreja palveluna yritykset voivat merkittävästi pienentää käynnistämiskustannuksia ja sitä riskiä, että projektin hinta nouseekin yllättäen pilviin odottamattomien ongelmien ja virheiden vuoksi. Tilauspohjaisessa hinnoittelumallissa yritys maksaa palveluntarjoajalle vain tarvitsemistaan connectoreista, ja integraatiokokonaisuutta voidaan skaalata tarpeen mukaan esim. yrityksen kasvaessa.

QuickBI jakaa connectorien rakentamisen ja ylläpitämisen kustannuksia usealle asiakkaalle, jolloin jokainen yksittäinen asiakas hyötyy. Samalla lailla QuickBI:n palvelun kautta kukin asiakas voi säästää mm. palvelin- ja lisenssikustannuksissa ja muussa perusinfrassa, jota integraatioiden ja tietovaraston käyttö vaativat.

4. Laaja valikoima connectoreita heti käytettävissä

Palveluntarjoajilla on yleensä laaja valikoima valmiita connectoreita, jotka kattavat kaikki suosituimmat tietolähteet; näihin kuuluu mm. erilaisia tietokantoja, API-rajapintoja, tiedostotyyppejä ja sovelluksia. Ostamalla connectorit palveluna yritys voi helposti saada datan käyttöönsä useista eri lähteistä ilman, että integraatioita täytyy alkaa rakentaa tyhjästä. Valmiiden connectorien käyttö sujuvoittaa tietojen integrointia ja varmistaa, että yritys pääsee nopeasti hyödyntämään uusia tietolähteitä aina kun sellaiselle ilmenee tarve.

QuickBI:n dataintegraatiot kattavat tällä hetkellä jo yli 300 valmista connectoria, ja tarvittaessa teemme nopealla aikataululla myös uusia integraatioita erilaisiin sovelluksiin ja tietokantoihin.

5. Jatkuvat päivitykset ja tuki

Kun yritys rakentaa integraation itse, myös kaikki ylläpito on sen vastuulla – virheenratkaisu, päivitykset ja tietojen suojaus. Dataputki on tarkistettava aina, kun lähdejärjestelmässä tapahtuu muutoksia tai loppupäähän tarvitaan uusia tietomalleja. Ylläpito aiheuttaa jatkuvan taakan, joka pakottaa datainsinöörit toistuvasti tarkistamaan toisten kirjoittamaa vanhaa koodia ja vie heidän aikaansa arvokkaammalta työltä. Mitä enemmän tietolähteitä on, sitä enemmän on myös ylläpitoon liittyvää työtä.

Kun yritys ostaa connectorit palveluna, pakettiin kuuluu automaattisesti myös palveluntarjoajan tuki sekä connectorien päivitykset. Ajantasaisilla päivityksillä varmistetaan, että connectorit pysyvät yhteensopivina datalähteiden uusimpien versioiden kanssa. Tämä on tärkeää, sillä vanhentuneet connectorit kasvattavat riskiä integraatioissa esiintyville vioille ja häiriöille. Muutoinkin yritys voi tukeutua palveluntarjoajan asiantuntemukseen ja tukeen integraatioissa mahdollisesti ilmenevien ongelmien vianmäärityksessä ja ratkaisemisessa, mikä vähentää entisestään yrityksen sisäisten tiimien taakkaa.

6. Parannettu tietoturva ja GDPR-vaatimustenmukaisuus

Palveluntarjoajat noudattavat yleensä tiukkoja turvallisuusstandardeja ja kaikkia vaadittuja tietosuojamääräyksiä, joilla taataan että data pysyy asianmukaisesti suojattuna koko integraatioprosessissa. Ostamalla connectorit palveluna yritys voi pienentää tietomurtojen ja tietoturvaloukkausten riskiä ja varmistaa, että asiankuuluvia tietosuojalakeja noudatetaan. Tällä tavoin turvataan yrityksen mainetta ja lujitetaan asiakkaiden luottamusta.

Connectorit palveluna – yhteenveto

Connectorien ostaminen palveluna tarjoaa merkittäviä etuja yrityksille, jotka haluavat dataintegraatioidensa hoituvan vaivattomasti, tehokkaasti ja tietoturvallisesti. Ulkoistamalla usein kompleksisen, asiantuntijuutta vaativan integraatiohallinnan yritykset voivat keskittyä oman liiketoimintansa ytimeen ja sen kehittämiseen, ja palvelun nopea käyttöönotto, varmuus ja skaalautuvuus mahdollistaa kustannussäästöt. Uudet tietolähteet saadaan ketterämmin mukaan raportointiin ja analytiikkaan. Palveluntarjoaja huolehtii päivityksistä, vianmäärityksistä ja korjauksista sekä tietoturvasta ja tietosuojasäädösten noudattamisesta. Kaikki nämä ovat erinomaisen hyviä syitä ostaa connectorit palveluna.