BI-sanakirja

QuickBI:n koostama BI-sanakirja auttaa, kun yritysmaailmassa viljelty englanninkielinen business intelligence -sanasto aiheuttaa päänvaivaa. Koostimme sanakirjaan liiketoiminnan analytiikkaan, tietojärjestelmiin ja raportointiin liittyviä sanoja ja lyhenteitä.

A

Ad hoc query = kysely

BI-ohjelmistossa tehty, kertaluonteinen, tiettyä tarkoitusta varten luotu “on demand” -raportti, joka vastaa tiettyyn liiketoimintakysymykseen. Ilman tietovarastoa tämä kysely vaatii usein paljon manuaalista datan keräämistä ja käyttöoikeuksia moniin järjestelmiin.

Aggregate data = Aggregoitu data

Datan esittäminen karkeammalla granulariteetilla kuin millä se on kerätty. Esimerkiksi IoT-sensoreista joka sekunti kertyvä data aggregoidaan tuntitasolle.

Analysis = Analyysi

Ihmisen tai koneen tekemä yksityiskohtainen datan tai tiedon tarkastelu.

Analytics = Analytiikka

Tietojen tai tilastojen systemaattinen laskennallinen analyysi. Käytetään tietojen merkityksellisten mallien löytämiseen, tulkintaan ja viestintään.

API = Application Programming Interface = Ohjelmointirajapinta

Ohjelmointiliitäntä, joka mahdollistaa useiden sovellusten kommunikoinnin toistensa kanssa sekä tiedon viemisen ja hakemisen sovellukseen tai järjestelmään.

B

Balanced scorecard = Tasapainotettu mittaristo tai tuloskortti

Tietojen tai tilastojen systemaattinen laskennallinen analyysi. Käytetään tietojen merkityksellisten mallien löytämiseen, tulkintaan ja viestintään.

Behavioural analytics = Käyttäytymisanalytiikka

Tietojen käyttäminen ihmisten tarkoitusperien ja toimintatapojen ymmärtämiseen ja tulevan ennustamiseen.

Big data = Massadata

Erittäin suurten, järjestämättömien ja koko ajan lisääntyvien tietomassojen keräämistä, säilyttämistä, jakamista ja esittämistä tilastotieteitä ja tietotekniikkaa käyttäen. Data voi olla myös teksti-, kuva- tai äänidataa.

BI = Business Intelligence = liiketoimintatieto/ymmärrys

Hyödyntää ohjelmistoja ja palveluita muuttaakseen datan toimivaksi älykkyydeksi ja mahdollistaa tiedon tehokkaan analysoinnin ja raportoimisen. Raportteja hyödyntäen yrityksen johto tekee liiketoimintapäätöksiä. Hallitun tiedolla johtamisen väline.

C

Contextual data = Taustatiedot

Taustatietoa, joka antaa perspektiiviä asiaan tai tapahtumaan. Se osoittaa, kuinka erilaiset tiedot liittyvät toisiinsa sijoittamalla ne laajempaan kuvaan. Tietoa voidaan hyödyntää asiakkaiden käyttäytymisen analysoinnissa.

Criteria = Kriteerit

Periaatteita, vaatimuksia tai sääntöjä, joihin arvioinnit ja valinnat perustuvat.

CRM = Customer Relationship Management = Asiakkuuksien hallinta(järjestelmä)

Ohjelmisto, jolla hallinnoidaan yrityksen asiakassuhteita ja niihin liittyviä tietoja ja tapahtumia. Tavoitteena on selkeyttää myynnin ja muiden toimintojen prosesseja, helpottaa asiakassuhteiden tietojen varastointia sekä auttaa yhdistelemään ja analysoimaan tietoja. Puhuttaessa CRM:stä viitataan yleensä työkaluun, jota myynti ja johto käyttävät.

CTE = Common Table Expression

Käytetään kyselyjen yksinkertaistamiseen pilkkomalla monimutkaiset kyselyt yksinkertaisiksi lohkoiksi, joita voidaan tarvittaessa käyttää kyselyn jatkamiseen. CTE on kyselyn tulosjoukko, jota ei tallenneta ja joka on siis olemassa vain väliaikaisesti kyselyn ajan.

D

Dashboard = Ohjausnäkymä

Näkymä, jonka avulla voidaan seurata ja havainnollistaa liiketoiminnan eri osa-alueiden tilaa. Voi sisältää taulukoita, mittaristoja tai graafisia kuvaajia.

Data

Merkeistä ja symboleista koostuvaa potentiaalista informaatiota, raaka-ainetta informaation merkityksellisempään kehittämiseen. Faktoja ja kerättyjä arvoja, joita analysoimalla saadaan aikaan informaatiota. Myös sähköisessä muodossa olevaa informaatiota, jota voidaan säilyttää ja käyttää tietokoneella.

Vrt. Tieto: Datasta analysoimalla saatua informaatiota, joka on jalostettu tiedoksi. Tieto on “hyvin perusteltu tosi uskomus”.

Data architecture = Tietoarkkitehtuuri

Tietojen käsittely- ja säilytystapa, tavoitteena näyttää yritykselle, kuinka tietoja hankitaan, kuljetetaan, tallennetaan, haetaan ja suojataan. Tietoarkkitehtuuri on minkä tahansa tietostrategian perusta.

Database = Tietokanta

Laaja määrä toisiinsa liittyvää tietoa, joka on tallennettu niin, että tiedon yhteiskäyttö on mahdollista.

Data cleansing = Tietojen puhdistus

Prosessi, jossa tietovarannosta korjataan tai poistetaan mahdollista väärää ja epätäydellistä tietoa.

Data deduplication = Tiedon päällekkäisyyksien poistaminen

Päällekkäisten tietojen poistamista. Prosessissa päällekkäisyydet poistetaan ja linkitetään yhteen, jolloin vain yksi kopio tiedoista säilytetään.

Data engineering = Tiedon suunnittelu

Auttaa tekemään tiedosta hyödyllisempää ja tiedon käyttäjien saatavilla olevaa. Tätä varten tiedot on hankittava, muunnettava ja analysoitava kustakin yrityksen käyttämästä järjestelmästä.

Data enrichment = Tiedon rikastaminen

Prosessi, jossa kerättyihin tietoihin liitetään tai niitä täydennetään asiaankuuluvalla, muista lähteistä kerätyllä tiedolla. Esimerkiksi myyntidataa voidaan täydentää toimipaikan sijaintiin liittyvällä tiedolla.

Data exploration = Tietojen kartoitus

Ensimmäinen vaihe data-analyysiä, jossa käyttäjät tutkivat suurta tietojoukkoa löytääkseen kiinnostavia ominaisuuksia ja kohteita.

Data fetching = Datan noutaminen

Prosessi tietojen keräämiseksi, siirtämiseksi ja lataamiseksi yhdestä tai useasta lähteestä, jotta ne voidaan analysoida välittömästi tai tallentaa tietokantaan myöhempää käyttöä varten.

Data lake = Data-allas

Arkkitehtuuriratkaisu, jossa hyödynnetään big data -teknologioita. Nopea tallentaa isoja tietomassoja ja jäsentelemätöntä tietoa.

Data migration = Datan siirtäminen

Prosessi, jossa valitaan, valmistetaan, poimitaan ja muunnetaan tietoja ja siirretään ne pysyvästi yhdestä tallennusjärjestelmästä toiseen.

Data mining = Datan louhinta

Yksityiskohtaisten liiketoimintatapahtumien tutkimista ja analysointia. Etsitään tietoja isosta tietojoukosta paljastamaan liiketoiminnassa olevia malleja ja yhteyksiä.

Data model, data modeling = Tietojen mallinnus

Menetelmä kuvata tietoja ja niiden välisiä riippuvuuksia, tavoitteena suunnitella rakenne tietokannalle.

Data point = Tietopiste

Tietojoukon tunnistettavissa oleva yksittäinen havainto.

Data preparation = Tiedon valmistelu

Raakadatan puhdistamista ja muuntamista ennen käsittelyä ja analysointia. Prosessissa yhdistetään, jäsennetään ja järjestetään tietoja, jotta niitä voidaan analysoida osana datan visualisointia, analytiikkaa ja koneoppimissovelluksia.

Data strategy = Datastrategia

Datastrategia mahdollistaa, että yritys tunnistaa ja käsittelee tietojaan jäsenneltynä, kattavana ja monialaisena arvoa tuottavana voimavarana. Sisältää päätökset organisaation tiedon tyypistä ja määrästä, tiedon keräystavasta, missä tietoja säilytetään, miten niitä käsitellään ja käytetään, kuka niistä on vastuussa ja mihin tietoihin tulevaisuudessa investoidaan.

Data warehouse = Tietovarasto

Tietokanta, johon eri järjestelmissä oleva data poimitaan ja ladataan raportointia, analysointia ja muuta käyttöä varten. Tietovarasto yhdistelee datat ja tuo ne helposti ihmisten käyttöön.

Data wrangling

Prosessi, jossa data muunnetaan raakatietotiedostosta toiseen muotoon tarkoituksena tehdä siitä tarkoituksenmukaisempaa ja arvokkaampaa useisiin tarkoituksiin, kuten analytiikkaan.

Drill-down = Porautuminen

Termiä käytetään yleensä puhuttaessa raportista tai dashboardista, joiden visualisoinnista ja taulukoista käyttäjä pääsee porautumaan yksityiskohtaisempiin tietoihin.

DSN = Data Source Name = Tietolähteen nimi

Tietorakenne, joka sisältää tiedot tietystä tietokannasta. ODBC-ohjain tarvitsee DSN-tiedon muodostaakseen yhteyden tietokantaan.

E

ELT = Extract, Load, Transform

Moderni vaihtoehto ETL:lle. Tietovarastoon sisäänrakennetun käsittelykyvyn hyödyntäminen vähentää tiedon kuljetukseen kuluvaa aikaa ja on kustannustehokkaampaa. Tämä toiminnallisuus on hyödyllisin liiketoimintatiedon (BI) ja big data -analytiikan edellyttämien suurten tietojoukkojen käsittelyssä.

ETL = Extract, Transform, Load

Datan siirtämistä, muokkaamista ja lataamista. Tietoja haetaan (Extract), niitä muokataan (Transform) ja ladataan (Load) tietovarastoon. Latausprosessissa tiedot muunnetaan tietovaraston rakenteen muotoon ja samalla integroidaan lähdejärjestelmien tietoja.

ERP = Enterprise Resource Planning = toiminnanohjaus(järjestelmä)

Toiminnanohjausjärjestelmä on liiketoimintaprosessien hallintaohjelmisto, jota yritykset käyttävät mm. kirjanpidon, hankintojen, projektien, henkilöstön ja operatiivisten toimintojen hallintaan ja keskinäiseen koordinoimiseen.

Export = Siirto

Datan tallentaminen ja siirto muodossa, jota muut ohjelmat voivat käyttää.

F

Filter = Suodatin

Suodattimien avulla dataa voidaan segmentoida pienempiin kokonaisuuksiin. Suodatin asettaa ehdon, jonka mukaisesti tiedot tuodaan näkyviin (tai jätetään pois) kyselyn tuloksissa tai raportin näkymässä.

Forecasting = Ennustaminen

Ennuste tai arvio tulevista tapahtumista, esimerkiksi tulevan laskutuksen ennustaminen.

G

Gap analysis = Eroanalyysi

Yrityksen todellisen, olemassa olevan suorituskyvyn vertailua potentiaaliseen ja haluttuun suorituskykyyn.

Geospatial analysis = Paikkatietoanalyysi

Kuvien, satelliittivalokuvien ja historiallisten tietojen kerääminen, esittäminen ja käsittely siten että ne kuvataan nimenomaisesti maantieteellisinä koordinaatteina tai epäsuorasti katuosoitteena ja postinumerona.

H

Hierarchy = Arvojärjestys

Asioiden järjestelyä tai luokittelua suhteellisen tärkeyden tai osallisuuden mukaan. Esimerkiksi tuotehierarkia mahdollistaa tuotteiden ryhmittelyn ja määrittää tuotteiden ja ryhmien väliset suhteet.

I

Interactive visualization = Vuorovaikutteinen visualisointi

Tiedon graafinen esittäminen siten, että se antaa käyttäjälle mahdollisuuden vaikuttaa näkymään esimerkiksi muuttamalla tarkasteluajanjaksoa tai suodattamalla tietoja tietyn dimension suhteen.

IoT = Internet of Things = esineiden internet

Tietoverkko fyysisten objektien välillä. IoT-verkkoon voidaan kytkeä laitteita ja esineitä kuten esimerkiksi palohälytin, jääkaappi, valaisin, ajoneuvo tai robotti. Näiden laitteiden antamia tietoja voidaan siten lukea ja/tai niiden toimintaa ohjata verkon kautta.

J

JAD = Joint Application Development = Sovelluskehitys

Prosessi, jossa asiakas tai loppukäyttäjä on mukana sovelluksen suunnittelussa ja kehittämisessä yhteistyöpajojen eli JAD-istuntojen kautta.

K

KPI = Key Performance Indicator = Keskeinen suorituskykymittari

Mittari, jota käytetään arvioimaan organisaation tai työntekijän menestystä suoritustavoitteiden saavuttamisessa.

M

Machine learning = Koneoppiminen

Mittari, jota käytetään arvioimaan organisaation tai työntekijän menestystä suoritustavoitteiden saavuttamisessa.

MDM = Master Data Management

Tiedonhallintamenetelmä, joka mahdollistaa tärkeän tiedon yhdistämisen ja poistaa tarpeettomat ja epäjohdonmukaiset versiot samasta datasta.

Metadata = Metatieto

Ns. tietoa tiedosta, kuvailevaa ja määrittävää tietoa jostakin tietystä tietovarannosta tai sisältöyksiköstä. Esim. tiedon tarkoitus, tiedoston koko, tiedon laatu, tiedon lähde jne.

Metrics = Mittarit

Kvantitatiivisia mittareita eli lukuja, joita käytetään suorituskyvyn tai tuotannon arvioimiseen, vertailuun ja seurantaan.

Mobile BI

Sovellus, jonka avulla BI-järjestelmää voidaan käyttää mobiililaitteella.

N

Non-value-adding

Yrityksen tai toimitusketjun sisäinen toiminta, joka ei suoraan edistä loppukuluttajien tarpeiden täyttymistä. Voidaan ajatella toimintoina, joista kuluttajat eivät mielellään maksa mitään.

O

ODBC = Open Database Connectivity = Avoin tietokantayhteys

Standardoitu sovellusohjelmointirajapinta tietokantaan pääsyä varten. Riippumaton käyttöjärjestelmästä, ohjelmointikielestä tai tietokantajärjestelmästä.

OLAP = Online Analytical Processing

Software-tyyppi, joka mahdollistaa tietojen moniulotteisen ja nopean analysoimisen useista tietokantajärjestelmistä samanaikaisesti. Mikä tahansa tietovarasto on OLAP-järjestelmä.

OLTP = Online Transaction Processing

OLTP-tyyppiset järjestelmät on optimoitu käsittelemään erittäin suuria määriä verkkotapahtumia eli transaktioita samanaikaisesti, suurella nopeudella ja säilyttäen tietojen eheyden. Esim. kassajärjestelmä, varausjärjestelmä tai pankkiautomaatti.

On demand

Palvelua tai toimintaa, joka vastaa käyttäjän tai asiakkaan tarpeeseen tarvittaessa tai vaadittaessa.

Optimization = Optimointi

Toimet, joilla resursseja tai tilanteita hyödynnetään tehokkaimmin ja parhaiten.

P

Personalization = Personointi

Tuotteen tai palvelun räätälöintiä kohtaamaan yksittäisen asiakkaan tarpeita ja toiveita.

Platform = Alusta

Joukko teknologioita, jotka toimivat perustana muille sovelluksille ja prosesseille tai joille teknologioita rakennetaan.

Portal = Portaali

Verkkosivusto, joka tarjoaa pääsyn tai linkkejä muille sivustoille.

Q

Query = Kysely

Tietopyyntö tietokantataulukosta tai taulukkojen yhdistelmästä. Kyselykielenä käytetään tunnettua koodia, jotta järjestelmä voi ymmärtää ja käsitellä kyselyn asianmukaisesti.

R

Ranking = Järjestys

Prosessi tai toimet tietyn arvon tai paikan antamiseksi luokitusjärjestelmässä.

RBAC = Role-Based Access Control = Rooli/asemaperusteinen pääsynvalvonta

Menetelmä, jolla yrityksessä säädellään pääsyä tietokone- ja verkkoresursseihin yksittäisten käyttäjien roolien perusteella.

Row level security

Käyttäjälle raportilla näkyvä data määräytyy rivitasolla olevan tiedon perusteella. Esimerkiksi myyjä näkee raportilla nimellä vain omat tietonsa ja verrokkiryhmän nimettöminä pisteinä.

S

SaaS = Software as a Service = Ohjelmisto palveluna

Ohjelmiston lisensointimalli, jossa pääsy ohjelmistoon on tilausperusteista ja ohjelmisto sijaitsee ulkoisilla palvelimilla, ei yrityksen sisällä.

Slice and dice = Viipaloi ja paloittele

Tietomäärän jakamista pienempiin osiin tarkempaa analysointia varten.

Snapshot = Tilannekuva

Lyhyt yhteenveto tai katsaus. Tiedoston tallennettu kopio ennen päivittämistä.

SQL = Structured Query Language = SQL-kieli

Universaali tietokantojen käsittelyyn kehitetty kieli, mm. hakujen, muutosten ja lisäysten tekemiseen.

Supply Chain Management = Toimitusketjun hallinta

Yrityksen materiaalivirran ja siihen liittyvien tieto- ja rahavirtojen kokonaisvaltaista suunnittelua, ohjausta ja johtamista tavoitteena asiakkaiden arvonlisäyksen maksimointi.

T

TERM = Technology-Enabled Relationship Management = Teknologinen suhteiden hallinta

Ajatus muodostaa yksi, koko yrityksen kattava näkemys asiakkaasta kaikissa asiakaskontaktikanavissa (myynti, markkinointi, asiakaspalvelu, tuki). Monimutkainen alue, joka vaatii monimutkaisia ratkaisuja integraation, tiedonkulun ja tiedon saannin sekä markkinointistrategian haasteisiin.

U

URL = Uniform Resource Locator

Merkkijono tai osoite, joka määrittää reitin internetpalvelimella olevaan tiedostoon.

V

Visualization = Visualisointi

Tiedon, tilanteen tai asian esittäminen kaavioina tai muina kuvina. Datan visualisoinnin tavoitteena on helpottaa tulkintaa ja analysointia sekä tuoda esiin datasta saatuja trendejä. Visualisoinnin avulla datan sisältämä tieto saadaan näkyväksi.