Asiakasdatan integroiminen tietovarastoon tuo tehoa ja joustavuutta raportointiin

Parhaimmastakaan markkinointityökalusta et välttämättä aina saa ulos juuri sellaisia raportteja kuin yrityksesi liiketoiminnan ja erityisesti sen kehittämisen kannalta olisi tarpeen. Kerromme tässä artikkelissa, kuinka saat Custobarin tarjoamasta asiakasdatasta vielä enemmän irti käyttämällä QuickBI:n tietovarastoa ja integraatioita.

Custobar logo

Suomalainen Custobar on erittäin kattava ja tehokas työkalu asiakastietojen hallintaan ja markkinoinnin automaatioihin. Se kokoaa kaikki asiakkaaseen liittyvät tiedot ja tapahtumat, niin verkosta kuin kivijalasta, yhdeksi yhtenäiseksi asiakasnäkymäksi. Näin pystytään seuraamaan ja analysoimaan asiakkaiden käyttäytymistä kaikissa asiakaspolun vaiheissa ja muokkaamaan tämän pohjalta viestintää, palveluja ja vuorovaikutusta. Custobarin laaja-alaisen datan ja automaatioiden ansiosta asiakkaiden segmentoiminen ja markkinoinnin personoiminen on helppoa ja nopeaa.

Custobar yhdistää asiakasdatan...

Useimmilla yrityksillä on asiakkaistaan paljonkin dataa, mutta se on pirstaloitunut eri järjestelmiin. Markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun tehtävissä käsitellään saman ihmisen tietoja, mutta toimitaan vain omassa siilossa saatavilla olevien tietojen pohjalta, näkemättä kokonaiskuvaa.

Custobar on suunniteltu taklaamaan tätä ongelmaa. Se yhdistää yksittäisen asiakkaan henkilökohtaiset ja demografiset tiedot, ostodatan ja muut tiedot käyttäytymisestä kaikissa kosketuspisteissä sekä laadullisen datan esimerkiksi mieltymyksistä. Monista järjestelmistä tiedot saadaan tuotua Custobariin sen omien valmiiden integraatioiden avulla. QuickBI voi auttaa tuomaan tarvittavan datan niistä lähteistä, joista suoraa integraatiota ei ole. Yhdistettyjä asiakastietoja voidaan sitten käyttää Custobarin sisällä personoimaan sisältöjä ja rakentamaan automaatioita oikea-aikaiseen ja merkitykselliseen asiakasviestintään eri kanavissa.

...QuickBI yhdistää asiakasdatan muuhun dataan

Custobarin antama syvempi ymmärrys asiakkaista luo edellytyksiä konversioiden kasvulle ja lisämyynnille, tehokkaimpiin markkinointikanaviin keskittymiselle ja tuotteiden ja palveluiden kehittämiselle entistä tuottoisammiksi. Kaikilla näillä alueilla voidaan päästä vielä parempiin tuloksiin yhdistämällä Custobarin kokoamaa perusteellista asiakastietoa muuhun liiketoiminnan dataan.

Kun asiakasdatan halutaan olevan myös muiden järjestelmien käytettävissä ja yhdisteltävissä niiden dataan, toimivin ja vakain ratkaisu on tehdä integraatiot tietovaraston avulla. QuickBI:llä on valmis integraatio Custobariin, kuten moniin muihinkin järjestelmiin, ja lisää integraatioita rakennetaan kaiken aikaa.

Kun eri lähteiden data tuodaan tietovarastoon, raportoinnin ja datan tarkastelun ja hyödyntämisen mahdollisuudet kasvavat merkittävästi. Dataa on luonnollisesti käytettävissä enemmän ja monipuolisemmin, ja oleellista onkin, että tietovarasto pystyy käsittelemään nämä suuret datamäärät nikottelematta ja tuomaan sutjakkaasti raportointiin vain tarvitut tiedot. Tietovaraston avulla erilaisia näkökulmia voidaan testata joustavammin ja uusia raportteja kehittää nopeammin. Yllättäenkin nouseviin kysymyksiin ja tarpeisiin pystytään siis vastaamaan ketterämmin.

Yrityksellä saattaa olla hyvin spesifejä raportointitarpeita esimerkiksi toimialansa, markkinatilanteen tai vaikkapa yhteistyökumppanuuden johdosta. Custobar on erikoistunut erityisesti kampanjoiden raportointiin (kuten klikkaukset, kampanjoista saadut myynnit) sekä asiakaspysyvyyden mittareihin (kuten RFM-matriisi ja kohorttianalyysi). QuickBI puolestaan on erikoistunut juuri spesifimpien raportointitarpeiden toteuttamiseen toimialakohtaisesti. QuickBI:n tekemillä dataintegraatioilla kaikki tarvittava data saadaan tuotua tietovarastoon, missä dataa voidaan muokata, suodattaa ja käsitellä monin tavoin. QuickBI:n konsultit rakentavat juuri oikeanlaiset raportit kuhunkin tarpeeseen.

Asiakastyytyväisyysdataa (NPS) pystytään analysoimaan monipuolisemmin QuickBI:n avulla.

Joustavuutta ja tehokkuutta asiakasdatan raportointiin

Tietovaraston tietokantoja ja mallinnusominaisuuksia käyttämällä pelkästään Custobarin omaakin dataa voidaan tarkastella ja järjestellä eri tavalla kuin Custobarin vakio-ominaisuudet antavat myöten. QuickBI:n puolella asiakasdatasta on mahdollista luoda juuri halutunlaisia raportteja muuttamalla dimensioita, vaihtamalla yhdistelmiä ja vertailukohteita, säätämällä aikajanoja jne.

Räätälöidyistä raporteista on helppo seurata vaikka päivittäin juuri niitä tunnuslukuja, jotka ovat yritykselle tärkeitä ja kiinnostavia. Muokattuja raportteja tarkastelemalla datasta saatetaan myös erottaa hyödyllisiä seikkoja ja tehdä oivalluksia, joita Custobarin sisäisistä raporteista ei suorilta käsin pysty hahmottamaan. Raporttien tutkimista ja analysointia voidaan tehostaa muokkaamalla ne visuaalisesti omaan logiikkaan ja esteettiseen silmään sopiviksi. QuickBI antaa käyttäjälle vaihtoehtoja päättää, esitetäänkö tarkasteltu asia ympyrä- vai pylväsdiagrammina, palkki- tai pistekaaviona, karttana tai jossain muussa muodossa.

QuickBI tarjoaa käyttäjälle monenlaisia vaihtoehtoja asiakasdatan visulisointiin.

Kaiva esiin haluamasi näkökulma

Otetaanpa esimerkki tietovaraston antamasta joustavuudesta raportoinnissa. Jos yritykselläsi on useampia toimipisteitä, voit saada mielenkiintoista tietoa ja jopa pohjaa toimenpiteille vertailemalla niitä keskenään. Raporteilla voidaan tuoda näkyviin vaikkapa millä tasolla asiakastyytyväisyys on eri toimipaikoissa. Erilaisia vertailuja varten voit jakaa toimipaikat ryhmiin esimerkiksi asiakasmäärien tai liikevaihdon pohjalta tai maantieteellisen sijainnin mukaan. Tai kenties liiketoiminnan seuraamisen ja suunnittelun kannalta valaisevinta tietoa antaisi jokin sellainen luokittelu, joka ei perustu numeerisiin kriteereihin, vaan itse määrittelemiisi laadullisiin seikkoihin. QuickBI:n raporteissa voit jakaa toimipaikat vaikkapa sillä perusteella, sijaitsevatko ne kauppakeskuksessa vai yksittäisenä liikkeenä.

Samalla tavoin voit jakaa yrityksesi asiakaskuntaa ryhmiin juuri haluamillasi kriteereillä ja tehdä siten analyyseista hyödyllisempiä. Esimerkiksi tieto siitä, onko asiakas maksanut tuotteesi tai palvelusi itse, lahjakortilla vai vakuutusta käyttäen, voi olla hyödyllistä yhdistää muuhun asiakasdataan. Tai voit itse määritellä raporttiin Custobarin vakioasetuksista poikkeavan ajanjakson, jolta jokin tapahtuma lasketaan konversioksi, ja vertailla lukuja asiakastyypeittäin (esimerkiksi eri kanta-asiakastasoilla). Voit tutkia vaikkapa mitkä markkinointikanavat ja kuinka usein käytettynä toimivat parhaiten missäkin ryhmässä, tehdä A/B-testejä ja muokata asiakasviestintääsi sen mukaisesti.

Selvitä missä voit säästää ja mihin kannattaa satsata

Kun käytät tietovarastoa, voit siis käsitellä arvokasta asiakasdataasi ilahduttavan monipuolisesti. Silti vastaasi tulee varmasti myös asioita, joiden selvittämiseksi Custobariin koottu data on yhdistettävä vielä jonkin muun järjestelmän dataan. Me keksimme esimerkin:

Hammaslääkäriasemalla pohditaan, mitkä olisivat parhaat kanavat tavoitella vanhoja asiakkaita, jotta nämä saataisiin palaamaan vuosittaisiin hammastarkastuksiin. Tekstiviestit ovat suhteellisen edullinen väylä, sähköpostiviestit lähes ilmainen, mutta niillä ei välttämättä saavuteta kovin korkeaa konversioprosenttia. Henkilökohtainen soitto päätyy konversioon huomattavasti useammin, mutta soittelu on kallista erityisesti työvoimakustannusten takia.

Kustannustehokkaimman tavan löytämiseksi on siis selvitettävä paitsi eri lähestymistapojen konversioprosentit, myös kuinka paljon kukin niistä tuo lisää tuloja ja kuinka paljon aiheuttaa menoja. Jo pelkästään kustannusten laskemiseen tarvitaan todennäköisesti dataa useammasta lähteestä, esimerkiksi puhelinjärjestelmästä ja HR-puolelta. QuickBI pystyy rakentamaan sinulle raportin, jossa kaikki tarvittavat seikat otetaan huomioon ja voit tehdä päätöksesi ja toimenpiteesi selkeän datan pohjalta.

Kokeile QuickBI:n Custobar-connectoria ja Google BigQuery -tietovarastoa maksutta! Käyttöönotto onnistuu nopeasti ja helposti.